Mikroelementarna đubriva

FitoFert sekundarno-mikro elementarna đubriva svojom jedinstvenom formulacijom otklanjaju redovno prisutne nedostatke na gajenim biljkama. Permanentnom eksploatacijom poljoprivrednog zemljišta u njemu se javljaju deficiti, posebno sekundarnih i mikro-elemenata. Visinu prinosa najčešće određuje upravo nedostatak mikro elemenata pa je uticaj i primena ovih hraniva presudna za dobar rod.

 • liquid bor 8

  FitoFert BOR LIQUID 8

  FitoFert BOR Liquid 8 je đubrivo u obliku rastvoranamenjeno za folijarnu aplikaciju, kod useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim polodovima i slaboj asimilaciji šećera. FitoFert BOR Liquid 8 se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, vinove loze, suncokreta, voća ( jabuka,višnja) i kupusastog povrća (brokola, kelj, karfiol).

 • bormax 20

  FitoFert BOR MAX 20

  FitoFert BOR MAX 20 je đubrivo u obliku vodotopivog praha namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Sadrži visoku koncentraciju bora 20%, u obliku lakopristupačnog boratnog anjona. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim plodovima i slaboj asimilaciji šećera. FitoFert BOR MAX 20 se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, suncokreta, vinove loze, voća (jabuka, višnja) i kupusastog povrća (brokola, kelj, karfiol).

 • ca-apple

  Fitofert CA-APPLE

  Fitofert CA-APPLE je tečno kalcijumovo đubrivo na bazi kalcijum hlorida. Namenjeno je, pre svega, za dopunsku ishranu zasada jabuka i krušaka u fazi pigmentacije pa sve do berbe. Svojim sastavom neutrališe deficit kalcijuma u plodovima i onemogućuje stvaranje gorkih pega. Ne sadrži azot, tako da ne utiče na rast lisne mase niti ostavlja rezidue azota u plodu. S obzirom da je formulisano na bazi kalcijum hlorida, primena đubriva se preporučuje samo na osnovu preporuka ili uz prisustvo stručnih lica. Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25 °C.

  Primena: 3 – 5 lit/ha

  Pakovanja: 1 lit i 5 lit

 • calcium15

  Fitofert calcium 15

  Fitofert calcium 15 je tečna suspenzija kalcijuma u helatiziranim amino kiselinama. Sadrži 15% cao maksimalno dostupnog biljkama. Primenjuje se u voćarstvu, za eliminisanje gorkih pega kod jabučastog voća, povrtarstvu, za eliminisanje truljenja vrha ploda, kao i za dobijanje transportabilnog ploda, pogodnog za viešestruku manipulaciju i dugo skladištenje. Kalcijum je najnepokretniji nutrijent jer se zbog svoje reaktivnosti u jonskom obliku lako vezuje i za različite anjone pri čemu se uglavnom inaktivira. Postojeća đubriva na našem tržištu uglavnom sadrže kalcijum u jonskom obliku, pa zbog navedenog razloga usvajanje kalcijuma zahteva velike koncentracije u zalivnom režimu prilikom fertigacione primene. Fitofert calcium 15 je proizvod u kome se kalcijum delimično nalazi u obliku organo helata, potpuno dostupnog ćelijama biljke.

 • Calcium organo 30

  Fitofert calcium organo 30

  Fitofert calcium organo 30 je preparat u obliku vodotopivih kristala, sa maksimalnih 30% cao. Namenjen je za folijarni tretman useva. Kalcijum je u potpunosti helatiziran i lako transportabilan kroz list do plodova a iskorišćenje je potpuno. Ono što ga u potpunosti izdvaja od drugih preparata na bazi kalcijuma je potpuno odsustvo nitrata i hlorida. Naime, slični preparati su formulisani na bazi kalcijum nitrata ili hlorida. Iskorišćenje kalcijuma iz ovih preparata je veoma malo, jer se kalcijum u njima nalazi u jonskom obliku i lako se vezuje za anjone prisutne u zemljištu ili unutar biljaka. Fertigacionom primenom kalcijum nitrata dolazi i do blokiranja kalijuma i fosfata u zemljištu što je još jedan od negativnih efekata. U slučaju tretiranja kalcijum hloridom dolazi do fitotoksičnih reakcija.

 • cink organo 14

  FitoFert CINK ORGANO 14

  FitoFert CINK ORGANO 14 je mikroelementarno đubrivo na bazi ЕDTA helatnog kompleksa. Nedostatak cinka se uglavnom manifestuje nekrozom na mlađem i starijem lišću. U
  slučajevima nedostatka ćelije biljke za enzimske molekule vezuju druge metalne komponente, koje često mogu biti fitotoksične. Preparat se koristi preventivno ali se može primeniti i po pojavi simptoma nedostatka.

  Primena: folijarno konc. 0.2 do 0.5% i fertigaciono u količinama 10 do 20kg/ha (0.1%-0.3%.), u više navrata

 • ferrochell 6

  FitoFert FERRO CHELL 6

  FitoFert FERRO CHELL 6 je kompleks dvovalentnog gvožđa u EDDHA helatu. Primenjuje se za prevenciju kao i korekciju nedostatka gvožđa u različitim usevima. Gvožđe predstavlja jedan od esencijalnih mikroelemenata i njegov nedostatak može bitno da utiče na biohemijske procese unutar ćelija biljaka, što se manifestuje pojavom hlorotičnih promena na listovima, opadanjem imuniteta i vitalnosti bilja. Nadoknađuje deficit gvožđa za najkraće vreme, tako da se promene na listu mogu uočiti već 2 do 3 dana nakon tretiranja. Preparat je aktivan u širokom pH opsegu, od 3 do 10, tako da se može primeniti čak i na karbonatnim zemljištima i zalivnim vodama vioskog pH.

  Primena: folijarno konc. 0.2 do 0.3% i fertigaciono u količinama 10 do 20kg/ha, u više navrata

 • ferro max 11

  FitoFert FERRO MAX 11

  FitoFert FERRO MAX 11 je đubrivo na bazi helata gvožđa u obliku DTPA kompleksa. Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono primenjuje se u svim biiljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zemljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja osim alkalnih preparata.

  Primena: folijarno koncentracijom 0.2 do 0.3% i fertigaciono u količinama 10 do 20kg/ha, u više navrata

 • ferro organo 6

  FitoFert FERRO ORGANO 6

  FitoFert Ferro Organo 6 je đubrivo na bazi helata gvožđa. Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono primenjuje se u svim biljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zamljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja osim alkalnih preparata.

 • mangan organo 12

  FitoFert MANGAN ORGANO 12

  FitoFert MANGAN ORGANO 12 je đubrivo na bazi mikroelementarnog mangana vezanog u obliku EDTA kompleksa, sa 12 % aktivne supstance. Preparat je formulisan u obliku vodorastvornog praha. Mangan igra značajnu ulogu u u procesu fotosinteze, reakcijama cepanja vode, vezivanja i asimilacije azota. Simptomi deficita se najčešće ispoljavaju u vidu nekroze (belila) na vršnom lišću. Preparat je najbolje koristiti preventivno, folijarnim tretmanima ili fertigaciono, hranljivim rastvorom.

  Primena: folijarno koncentracijom 0.2 do 0.3% i fertigaciono u količinama 10 do 20kg/ha, u više navrata